Program Czyste Powietrze - informacje

Gmina Mieroszów współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
W Urzędzie Miejskim w Mieroszowie funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego dofinansowania.

W ramach programu udzielane są dotacje na wymianę źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację mechaniczną czy instalacje fotowoltaiczne.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
Podstawowy poziom dofinansowania (30%) przysługuje osobom fizycznym, będącym właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
Podwyższony poziom dofinansowania (60%) przysługuje osobom fizycznym, które łącznie spełniają następujące warunki:
-    są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a)        1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b)        2198 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

- uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
Najwyższy poziom dofinansowania (90%) – rozwiązania dla osób o najniższych dochodach:
-    Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
-    Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
-    Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
-    Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
-    Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
-    Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania lub najwyższego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Realizacja programu:
- lata 2018-2029
- Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
- Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.

Warunki dofinansowania.
W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
1.    Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
2.    Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze muszą być zgodne z "Programem ochrony powierza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" Szczegóły
https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/4389/akt.pdf

Jak uzyskać dofinansowanie?
1. Zdobądź wiedzę - Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynku - Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu ocieplenia budynku.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie - Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie - W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.
5. Złóż wnioski o płatność - Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
6. Zakończenie przedsięwzięcia - Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
7. Okres trwałości przedsięwzięcia - Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak wnioskować?
Krok 1 - zarejestruj konto na Portalu Beneficjenta.
Krok 2 - zaloguj się i pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.
Krok 3 - wypełnij formularz i wymagane załączniki.
Krok 4 - złóż wniosek przez skrzynkę podawczą portalu.
Krok 5 - czekaj na kontakt osoby z funduszu, obserwując status wniosku.

Przydatne linki:
www.czystepowietrze.gov.pl
https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie