Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Mieroszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: bip.mieroszow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2021 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niektóre dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne. Zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Mieroszowie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą kontaktową jest Beata Brzezińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego, tel. 74 30 30 010, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Urzędu Miejskiego w Mieroszowie nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  2. Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem).

  3. Urząd Miejski w Mieroszowie zapewnia dostęp do tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (Systemu Komunikacji Osób Głuchoniewidomych).

 

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Mieroszowie nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

 

Pozostałe Informacje

Zapewnienie dostępności to proces, w związku z tym podejmowane są starania dotyczące podniesienia poziomu dostępności, w tym dostępności architektonicznej. Przygotowana została dokumentacja projektowa uwzględniająca dostosowanie parteru w budynku urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz podejmowane są próby pozyskania środków finansowych na ww. cel.