Ewidencje i rejestry

1.

Biuro Rady Miejskiej

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa VIII kadencji

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

Agnieszka Podgórska – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej - 748494330

Jawny z wyłączeniem zapisów zawierających dane osobowe 

2.

Biuro Rady Miejskiej

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa VII kadencji

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

Agnieszka Podgórska – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej - 748494330

Jawny z wyłączeniem zapisów zawierających dane osobowe 

 

3.

Biuro Rady Miejskie

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa VI kadencji

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

Agnieszka Podgórska – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej - 748494330

Jawny z wyłączeniem zapisów zawierających dane osobowe 

 

4.

Biuro Rady Miejskiej

Rejestr skarg i wniosków wnoszonych do Rady Miejskiej w Mieroszowie

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Agnieszka Podgórska – Inspektor  ds. obsługi Rady Miejskiej - 748494330

Dane osobowe

 

5.

Biuro Rady Miejskiej

Rejestr  interpelacji i wniosków radnych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Agnieszka Podgórska – Inspektor  ds. obsługi Rady Miejskiej - 748494330

Jawny z wyłączeniem zapisów zawierających dane osobowe 

 

6.

Referat Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

Ewelina Potoczek - Kierownik USC - 748494321

Dane osobowe

 

7.

Urząd Stanu Cywilnego

Akty stanu cywilnego

Ustawa z dnia 29 września 1986 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)

Ewelina Potoczek – Kierownik USC - 748494321

Dane osobowe 

 

8.

Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Interesantów

Rejestr skarg i wniosków

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Beata Brzezińska – Kierownik Referatu -748494319

Dane osobowe

 

9.

Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Interesantów

Rejestr kontroli zewnętrznych 2010

Rejestr kontroli zewnętrznych 2011

Rejestr kontroli zewnętrznych 2012

Rejestr kontroli zewnętrznych 2013

Rejestr kontroli zewnętrznych 2014

Rejestr kontroli zewnętrznych 2015

Rejestr kontroli zewnętrznych 2016

Rejestr kontroli zewnętrznych 2017

Rejestr kontroli zewnętrznych 2018

Rejestr kontroli zewnętrznych 2019

Rejestr kontroli zewnętrznych 2020

Rejestr kontroli zewnętrznych 2021

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Beata Brzezińska – Kierownik Referatu - 748494319

Jawny

 

10.

Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Interesantów

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2020 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2019 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2018 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2017 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2016 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2015 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2014 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2013 roku

Rejestr zarządzeń Burmistrza w 2012 roku

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Arleta Pacyna – sekretarka -748494300

Jawny z wyłączeniem zapisów zawierających dane osobowe

 

11.

Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Interesantów

Rejestr upoważnień

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Arleta Pacyna – sekretarka –748494300

Jawny z wyłączeniem zapisów zawierających dane osobowe

 

12.

Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Interesantów

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Beata Brzezińska – Kierownik Referatu -748494319

Jawny

 

13.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Aneta Rajter – Inspektor ds. działalności gospodarczej - 748494315

Jawna

 

14.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji Ochrony Środowiska

Ewidencja pomników przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Jawna

 

15.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Ewidencja dróg gminnych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.)

tel. 748494316

Jawna

 

16.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycjii Ochrony Środowiska

Rejestr planów miejscowych

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Jakub Stolicki – Kierownik Referatu – 748494318

Jawny

 

17.

Referat Finansowy

Rejestr umów

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Ewa Cichosz - Pomoc administracyjna -748494311

Jawny

 

18.

Referat Finansowy

Ewidencja podatników

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613. z późn. zm.)Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poźn. zm.)Ustawa z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm).

Irena Sindrewicz –Inspektor ds. księgowości podatkowej Agnieszka Niechciał - Inspektor ds. księgowości podatkowej Urszula Krauze –Inspektor ds. wymiaru podatku - 748494313

Dane osobowe

 

19.

Referat Finansowy

Rejestr zaświadczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.)

Irena Sindrewicz –Inspektor ds. księgowości podatkowej Agnieszka Niechciał - Inspektor ds. księgowości podatkowej Urszula Krauze –Inspektor ds. wymiaru podatku -748494313

Dane osobowe

 

20.

Referat Finansowy

Ewidencja wysłanych upomnień

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn.zm.)

Irena Sindrewicz –Inspektor ds. księgowości podatkowej Agnieszka Niechciał - Inspektor ds. księgowości podatkowej -748494313

Dane osobowe

 

21.

Referat Finansowy

Ewidencja tytułów wykonawczych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn.zm.)

Irena Sindrewicz –Inspektor ds. księgowości podatkowej Agnieszka Niechciał - Inspektor ds. księgowości podatkowej -748494313

Dane osobowe

 

22.

Referat Oświaty i Kultury

Rejestr Instytucji Kultury - informacje ogólne

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Jawny

 

23.

Referat Oświaty i Kultury

Ewidencja niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Mieroszów

Ustawa o systemie oświaty, art. 82(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Beata Foryś - Kierownik Referatu Oświaty i Kultury - 748494312

Informacje jawne oprócz danych osobowych (adresu zamieszkania) osoby prowadzącej szkołę lub placówkę