Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 15.12.2022 Obsługa BIP
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacja Programu ochrony powietrza Obsługa BIP
Założenia do projektów zmiany planów zadań ochronnych Obsługa BIP
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 17.03.2022 Obsługa BIP
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 10.03.2022 Obsługa BIP
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 09.03.2022 Obsługa BIP
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 03.03.2022 Obsługa BIP
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i rozto Obsługa BIP
"Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego "Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 DK nr 35 w m. Unisław Śląski wraz z budową mostu tymczasowego Obsługa BIP