Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża melafiru 'Rybnica I' w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o uzgodnieniu warunków realizacji przedzięwzięcia "Wydobywanie melafiru ze złoża Rybnica Leśna" Obsługa BIP
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku od km 0+960 do km 2+400 - gmin Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania przebudowy drogi powaitowej nr 3364D w Sokołowsku Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony organizacji społecznej - Stowarzyszenia " Nowa Rybnica Leśna" Obsługa BIP
Zawiadomienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowa Rybnica Leśna do postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Zmianie koncesji na wydobycie melafiru ze złoża Rybnica Leśna, gmina Mieroszów Obsługa BIP
Zawiadomienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Rybnica Leśna do postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Zawiadomienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Rybnica Leśna do postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Zmianie koncesji na wydobycie melafiru ze złoża Rybnica Leśna, gmina Mieroszów Obsługa BIP