Podmiot odbierający odpady komunalne

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) informujemy, że odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mieroszów odbierane są przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a,
58-420 Lubawka