Osiągnięte poziomy recyklingu w 2017 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Osiągnięty przez Gminę Mieroszów w 2017 r.:

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 14% (dopuszczalny poziom 45%),

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31% (minimalny poziom 20%),

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (minimalny poziom 45%).