Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku