Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnionej w BIP

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: 

- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru

- wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu (art. 11 ust. 1) 

- udostępniania na wniosek zainteresowanego (art.10.ust.1.).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10) (formularz wniosku).

4) Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.1).

5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jestw ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6) Możliwe jest skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie informacji na nośnik elektroniczny (w postaci plików w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).

7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1). 

Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).

2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

3) Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).

4) W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania (art.1.ust.2.). Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. 

W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [pobierz ]