Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o. w Sokołowsku Obsługa BIP
Obwieszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych Obsługa BIP
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji Obsługa BIP
Obwieszczenie o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla WPWiK w Wałbrzychu Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. 294 obręb: Unisław Śląski Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego Obsługa BIP
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 Obsługa BIP
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 Obsługa BIP