Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów korzystających ze środowiska Obsługa BIP
Uzupełnienie informacji do zawiadomienia nr WR.ZUZ.4.421.239.2019.WB z dnia 06.09.2019 r. w związku ze zmianą treści wniosku - na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługi wodne Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia Gminie Mieroszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na usługi wodne Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Mieroszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługi wodne Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Mieroszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wspólnocie Unisław Śląski 51 pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonania urządzenia wodnego. Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia GDDKiA we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne, a także o stwierdzenie wygaśnięcia Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" o wszczęciu postępowania administracyjnego na pozwolenie administracyjne dotyczące odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg gminnych. Obsługa BIP
Informacja Nadleśnictwa Wałbrzych o konieczności utrzymywania prawidłowej higieny i stanu sanitarnego lasów. Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowych Gospodarstw Wodnych - Wody Polskie Obsługa BIP