Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji zloża melafiru "Rybnica I" w Rybnicy Leśn Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące podjęcia z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów po Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę e km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski" Obsługa BIP
obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
"Zawiadomienie - obwieszczenie znak: GPIiOŚ.6220.6.1.2017 z dnia 29.05.2017 r. dotyczące przystąpienia do ponownego rozpatrzenia wniosku „Murillo” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 33 w Krakowie, z dnia 23.03.2010 r. Obsługa BIP
obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski, z dnia 13 stycznia 2017 r., znak: GPIiOŚ.7624/19-5 Obsługa BIP
„Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski”. Obsługa BIP
obwieszczenie dotyczące przekazania akt sprawy i odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie melafiru ze złoża "Rybnica Leśna", gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie melafiru ze złoża "Rybnica Leśna", gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie melafiru ze złoża "Rybnica Leśna", gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski" Obsługa BIP